• 5 سال پیش

  • 26

  • 09:01
رادیو تاکسی

رادیو تاکسی

رادیو اکسیژن
1
رادیو تاکسی
  • 09:01

  • 26

  • 5 سال پیش

رادیو تاکسی

رادیو اکسیژن
1

توضیحات
صدای دوستان : محمد مخبری فایزه موسوی حامد کریمی مینا پروانه کوثر خناری امیر شیرخدایی متن ، تهیه و تدوین : امیر شیرخدایی

با صدای
محمد مخبری
فایزه موسوی
حامد کریمی
مینا پروانه
کوثر خناری
امیر شیرخدایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads