• 5 ماه پیش

  • 60

  • 30:06
رستم و سهراب به آموزگاری زنده یاد اکبر نحوی(پیوست شماره هفتادم رادیو شاهنامه )

رستم و سهراب به آموزگاری زنده یاد اکبر نحوی(پیوست شماره هفتادم رادیو شاهنامه )

رادیو شاهنامه
0
رستم و سهراب به آموزگاری زنده یاد اکبر نحوی(پیوست شماره هفتادم رادیو شاهنامه )
  • 30:06

  • 60

  • 5 ماه پیش

رستم و سهراب به آموزگاری زنده یاد اکبر نحوی(پیوست شماره هفتادم رادیو شاهنامه )

رادیو شاهنامه
0

توضیحات
بخش پنجم نشست شاهنامه خوانی به آموزگاری زنده یاد اکبر نحوی از داستان رستم و سهراب

با صدای
فرانک خسروی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads