• 7 ماه پیش

  • 27

  • 12:59
راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب

راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب

کانون اندیشه جوان
0
راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب
0
0

راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب

کانون اندیشه جوان
  • 12:59

  • 27

  • 7 ماه پیش

توضیحات
صوت نشست هم اندیشی و گفتگو با نخبگان با موضوع «راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب» با حضور ابوالفضل اقبالی را بشنوید.

shenoto-ads
shenoto-ads