• 9 ماه پیش

  • 716

  • 56:15
اپیزود پنجاه و چهار - چهارراه دموکراسی - ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی – قسمت سوم

اپیزود پنجاه و چهار - چهارراه دموکراسی - ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی – قسمت سوم

دغدغه ایران
7
اپیزود پنجاه و چهار - چهارراه دموکراسی - ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی – قسمت سوم
7
1

اپیزود پنجاه و چهار - چهارراه دموکراسی - ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی – قسمت سوم

دغدغه ایران
  • 56:15

  • 716

  • 9 ماه پیش

توضیحات
اپیزود پنجاه و چهارم پادکست دغدغه ایران چهارراه دموکراسی - ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی – قسمت سوم تحلیل نظریه دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون از دموکراسی به عنوان بازی میان فرادستان و فرودستان با محوریت محاسبه سود و زیان دموکراسی‌سازی که در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» (ترجمه علی سرزعیم و جعفر خیرخواهان، انتشارات کویر، 1390) ارائه شده در اپیزود 52 تشریح شده است. چهار دسته از عوامل مؤثر بر محاسبات فرادستان و فرودستان در اپیزود 53 ارائه شده بود و در این اپیزود سه دسته عامل دیگر تشریح می‌شود. ایده‌های نویسندگان کتاب درباره آینده دموکراسی هم در این اپیزود تشریح می‌شود. Email: dirancast@gmail.com گوینده : محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار اردیبهشت هزار و چهارصدویک

shenoto-ads
shenoto-ads