• 10 ماه پیش

  • 4

  • 30:06
شصت و پنج- حفظ تعادل

شصت و پنج- حفظ تعادل

بیومکاترونیک
0
شصت و پنج- حفظ تعادل
0
0

شصت و پنج- حفظ تعادل

بیومکاترونیک
  • 30:06

  • 4

  • 10 ماه پیش

توضیحات
ابتدا به چگونگی تعادل برخی از حیوانات مانند گربه و نقش سبیل های گربه در حفظ تعادل آن و دلفین و گاومیش و گراز و... و به ازمایشات بعضی از محققین مانند هولار میپردازیم و بعد با استفاده از ازمایشی تعادل بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران مقایسه میکنیم و در اخر به سیستم عصبی انسان و نقش آن در حفظ تعادل به طور دقیق و کامل میپردازیم و درنهایت نتیجه میگیریم مخچه نقش بسزایی در حفظ تعادل انسان دارد

shenoto-ads
shenoto-ads