• 1 سال پیش

  • 68

  • 46:14

فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ ها

کانون اندیشه جوان
0
0
0

فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ ها

کانون اندیشه جوان
  • 46:14

  • 68

  • 1 سال پیش

توضیحات
فمینیسم، در میان رویکردهای مختلف در حوزه مسائل زنان، یکی از مکاتب مهم و چالش‌زا در دوره مدرن بوده است. فمینیسم بر پایه مفاهیمی مانند اومانیسم و عقلانیت انتقادی بنا شده و از آغاز پیدایش با عدم توجه به طبیعت زن و تفاوت‌های فیزیکی و روانی آن با مردان، برابری را به عنوان مهم‌ترین هدف جنبش قرار داده است. فمنیسم الگویی غربی از زن ارائه می‌کند که با نادیده گرفتن هویت زنانه و چشم‌پوشی بر تفاوت‌ این هویت با هویت مردان، موجب از خودبیگانگی زنان با فطرت خویش شده است. «مردواره کردن زن» نتیجه مشترک تمام رویکردها و مکاتب فمنیستی است که مشاغل متناسب با ساخت جسمی و فکری مرد را برای زنان مجاز می‌شمرد. فمنیسم با تاکید بر مولفه برابری، تعریفی از جایگاه زن در خانواده ارائه نمی‌کند و نتیجه این امر، تهدید نظام خانواده بوده است.

با صدای
مهدیه شادمانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads