• 5 سال پیش

  • 24

  • 17:53
سفرنامه بزرگترین آزمایشگاه جهان

سفرنامه بزرگترین آزمایشگاه جهان

کنفرانس سار
0
سفرنامه بزرگترین آزمایشگاه جهان
0
0

سفرنامه بزرگترین آزمایشگاه جهان

کنفرانس سار
  • 17:53

  • 24

  • 5 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار زمستان - محمود کریمی، مروج تفکر خلاق از پشت صحنه سفر خود به بزرگ ترین آزمایشگاه جهان ، سرن می گوید.

با صدای
محمود کریمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads