• 1 سال پیش

  • 679

  • 06:00
رادیو سیگنال | توقفِ خروجِ پولِ حقیقی! | چهارشنبه 26 آبان

رادیو سیگنال | توقفِ خروجِ پولِ حقیقی! | چهارشنبه 26 آبان

سیگنال | signal
0
رادیو سیگنال | توقفِ خروجِ پولِ حقیقی! | چهارشنبه 26 آبان
0
0

رادیو سیگنال | توقفِ خروجِ پولِ حقیقی! | چهارشنبه 26 آبان

سیگنال | signal
  • 06:00

  • 679

  • 1 سال پیش

توضیحات
بزرگان اقتصاد معتقدند، شرایط اقتصادی یک کشور آخرین نمودش در بازار بورس آن کشور خواهد بود. درواقع سوالی که برای خیلی از فعالین بازار به وجود می‌آید این هست که اگر واقعا نمادهای بورس ارزنده هستند پس چرا این روند کاهشی هر روزه قیمتِ سهام تمام نمی‌شود؟ توجه کنید دوستان، درواقع وقتی یک روند نزولی، فرسایشی و ادامه‌دار می‌شود، همبستگیِ نمادها با روند منفیِ کلیت بازار بیشتر می‌شود و ترس، تردید و خستگی خریدارها مانع این مهم می‌شود که قیمت سهام متناسب با متغیرهای بنیادی رشد کند. همونطوری ک می‌بینیم تحلیل‌گرها بسیاری سهم ارزنده سراغ دارند، اما این سهام هر روز بخشی از قیمت‌شان را از دست می‌دهند، درواقع تداوم خروج نقدینگی حقیقی هم دقیقیا به همین علت است.

با صدای
محمدرضا مکرم

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads