• 4 سال پیش

  • 17

  • 04:03
غزل سعدی: شماره 11 - گوینده: نسترن

غزل سعدی: شماره 11 - گوینده: نسترن

شعر و ادبیات پارسی
0
غزل سعدی: شماره 11 - گوینده: نسترن
0
0

غزل سعدی: شماره 11 - گوینده: نسترن

شعر و ادبیات پارسی
  • 04:03

  • 17

  • 4 سال پیش

توضیحات
یارا بهشت صحبت یاران همدست

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads