• 6 سال پیش

  • 53

  • 01:05

طراحی استارت آپ- مقدمه دوره

بهنام یونسی
16
16
0

طراحی استارت آپ- مقدمه دوره

بهنام یونسی
  • 01:05

  • 53

  • 6 سال پیش

توضیحات
مقدمه دوره طراحی استارت آپ فاوا

با صدای
بهنام پارسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads