• 5 سال پیش

  • 875

  • 08:35
سکوت
  • 08:35

  • 875

  • 5 سال پیش
9

توضیحات
بسیاری از درد و رنج های زندگی ناشی از خود سخن گفتن است و نه مفاد آن. هرچه سکوت تان بیشتر باشد واقعیت ها را بهتر می بینید. سکوت - مصطفی ملکیان

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads