• 3 سال پیش

  • 61

  • 30:22
  • 30:22

  • 61

  • 3 سال پیش

توضیحات
story of a man (Clayton) who tells his friends about his experience of meeting a young ghost in his hotel room.

با صدای
nima attaran rezaei
H.G. Wells
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads