• 2 سال پیش

  • 50

  • 06:02
08: اهمیت خودآگاهی در زندگی

08: اهمیت خودآگاهی در زندگی

لایف استایل
2
08: اهمیت خودآگاهی در زندگی
2
0

08: اهمیت خودآگاهی در زندگی

لایف استایل
  • 06:02

  • 50

  • 2 سال پیش

توضیحات
برای اکثر انسان ها توصیف ویژگی های اخلاقیشان بسیار دشوار است. برخی افراد حداکثر چیزی را که در مورد خود می دانند نام و نام خانوادگی، سن، جنسیت، تحصیلات و وضعیت شغلیشان است، از ویژگی های شخصیتی، احساسی و رفتاری خود ناآگاهند و بالطبع از نقاط ضعف و قدرت خود، ترس ها و علایقشان نیز خبر ندارند. بسیاری از تعارضات درونی، نابه سامانی های روانی و معضلات اجتماعی ناشی ازخودآگاه نبودن افراد است. عدم خود آگاهی در موارد پیشرفته و حاد منجر به اختلال از هم گسیختگی هویت می شود. به طور کلی احساس رضایت از زندگی ارتباط تنگاتنگی با خود آگاهی فرد دارد. واضح است که کسب این مهارت به سلامت و بهداشت روان انسان بسیارکمک می کند. از طریق خود آگاهی می توان از نیازها و اهداف واقعی خود مطلع شد.

با صدای
الیاس گرجی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads