• 2 سال پیش

  • 80

  • 11:32
غزلیات شماره 310 و 311 و 312 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزلیات شماره 310 و 311 و 312 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0
غزلیات شماره 310 و 311 و 312 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو
  • 11:32

  • 80

  • 2 سال پیش

غزلیات شماره 310 و 311 و 312 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0

توضیحات
310 : شممت روح وداد و شمت برق وصال 311 : خوش خبر باشی ای نسیم شمال 312 : به وقت گل شدم از توبه شراب خجل

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads