• 2 سال پیش

  • 14

  • 07:58
گفتگو با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش 23 اسفند 98

گفتگو با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش 23 اسفند 98

رادیو افق کوروش
0
گفتگو با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش 23 اسفند 98
0
0

گفتگو با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش 23 اسفند 98

رادیو افق کوروش
  • 07:58

  • 14

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش درباره کالا در افق کوروش

shenoto-ads
shenoto-ads