• 2 سال پیش

  • 26

  • 23:37
گفتگو با مهندس اسبقی رئیس هیئت مدیره شرکت گلستان

گفتگو با مهندس اسبقی رئیس هیئت مدیره شرکت گلستان

رادیو افق کوروش
0
گفتگو با مهندس اسبقی رئیس هیئت مدیره شرکت گلستان
  • 23:37

  • 26

  • 2 سال پیش

گفتگو با مهندس اسبقی رئیس هیئت مدیره شرکت گلستان

رادیو افق کوروش
0

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس اسبقی رئیس هیئت مدیره شرکت گلستان

shenoto-ads
shenoto-ads