• 3 سال پیش

  • 22

  • 08:41

گفت وگوی رادیو افق کوروش با " خانم بزرگ پورکارشناس انجمن دیابت "

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفت وگوی رادیو افق کوروش با " خانم بزرگ پورکارشناس انجمن دیابت "

رادیو افق کوروش
  • 08:41

  • 22

  • 3 سال پیش

توضیحات
به مناسبت هفته ی دیابت رادیو افق کوروش گفتگویی با " خانم بزرگ پور کارشناس واحد ارتباط با اعضای انجمن اطلاع رسانی دیابت " انجام داد که می توانید آن را بشنوید

shenoto-ads
shenoto-ads