• 2 سال پیش

  • 41

  • 08:58
پیام ویروس کرونا به انسان: من تهدید نیستم، من پیام آوری  برای تغییر تو هستم

پیام ویروس کرونا به انسان: من تهدید نیستم، من پیام آوری برای تغییر تو هستم

کمند
0
پیام ویروس کرونا به انسان: من تهدید نیستم، من پیام آوری  برای تغییر تو هستم
  • 08:58

  • 41

  • 2 سال پیش

پیام ویروس کرونا به انسان: من تهدید نیستم، من پیام آوری برای تغییر تو هستم

کمند
0

توضیحات
تغییر کنیم قبل از اینکه دیر شود.

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads