• 6 سال پیش

  • 482

  • 10:51
گربه خانگی

گربه خانگی

شنوتو
100
گربه خانگی
  • 10:51

  • 482

  • 6 سال پیش

گربه خانگی

شنوتو
100

توضیحات
آرش یک شب به بهانه آوردن آشغال ها سرکوچه می رود که به گربه غذا بدهد ولی چون زمان زیادی را صرف غذا دادن به گربه می کند پدر و مادرش متوجه می شوند و..

با صدای
راضیه مومیوند

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads