• 3 سال پیش

  • 238

  • 04:48
زندگیم عوض شد | چهار اثر از فلورانس اسکاول شین |

زندگیم عوض شد | چهار اثر از فلورانس اسکاول شین |

www.tahasadeqi.com
2
زندگیم عوض شد | چهار اثر از فلورانس اسکاول شین |
  • 04:48

  • 238

  • 3 سال پیش

زندگیم عوض شد | چهار اثر از فلورانس اسکاول شین |

www.tahasadeqi.com
2

توضیحات
برای کسی که با خداست همه چی مقدور است. کسی که از نفوذ کلام باخبر است به هنگام گفت وگو بسیار مراقب است که چه به زبان می آورد و می داند که با کلام خود قوانینی را برای خود وضع می کند. در ذهن نیمه هشیار خود امید و آرزو می آفریند و خوش اقبالی را برای خود جذب می کند. نباید هیچگاه تسلیم شویم و بترسیم زیرا زمانیکه ترسیده ایم به این مضوع اعتقاد پیدا کرده ایم که دو قدرت در دنیا حاکم است خیر و شر که دست نیت و ما بایستی تنها به قدرت الهی ایمان داشته باشیم و باید آن را نشان دهیم و ترسی را به دل خود راه ندهیم. باید بدانیم که نیروهای غیبی همواره برای آدمی در کارند تا ما روزی خود را بدست آوریم و این ما هستیم که سر نخ را بدست داریم. یادمان باشد هر آنچه درباره دیگران می گوییم درباره مان خواهند گفت و هر آنچه برای دیگران آرزو کنیم برایمان آرزو می شود.

shenoto-ads
shenoto-ads