• 4 سال پیش

  • 276

  • 24:33
گفتگو با اساتید- دکتر احمدرضا فتوت

گفتگو با اساتید- دکتر احمدرضا فتوت

رادیو صدای بازاریابی
0
گفتگو با اساتید- دکتر احمدرضا فتوت
  • 24:33

  • 276

  • 4 سال پیش

گفتگو با اساتید- دکتر احمدرضا فتوت

رادیو صدای بازاریابی
0

توضیحات
این شنبه در خدمت جناب آقای دکتر احمدرضا فتوت با موضوع روانشناسی سازمانی صنعتی بودیم. لزوم روانشناس در سازمان ها و روابط درون سازمانی
عالم عامل عاشق باشیم.

shenoto-ads
shenoto-ads