• 4 سال پیش

  • 248

  • 38:44
گفتگو با اساتیدکاروکسب- جناب آقای عادل طالبی

گفتگو با اساتیدکاروکسب- جناب آقای عادل طالبی

رادیو صدای بازاریابی
8
گفتگو با اساتیدکاروکسب- جناب آقای عادل طالبی
  • 38:44

  • 248

  • 4 سال پیش

گفتگو با اساتیدکاروکسب- جناب آقای عادل طالبی

رادیو صدای بازاریابی
8

توضیحات
روز شنبه 14 مهرماه نودوهفت گفتگوی اختصاص داشتیم با جناب آقای عادل طلبی کارشناس ارشد کسب و کارهای الکترونیک با ما همراه باشید.
عالم عامل عاشق باشیم.

shenoto-ads
shenoto-ads