• 3 ماه پیش

  • 120

  • 06:20:14

انسان خردمند - تاریخ مختصر بشر، یووال نوح هراری📚Sapiens: A Brief History of Humankind

زندگی بهینه [زهینه]
2
2
0

انسان خردمند - تاریخ مختصر بشر، یووال نوح هراری📚Sapiens: A Brief History of Humankind

زندگی بهینه [زهینه]
  • 06:20:14

  • 120

  • 3 ماه پیش

توضیحات
انسان خردمند - تاریخ مختصر بشر، یووال نوح هراری📚Sapiens: A Brief History of Humankind

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads