• 1 سال پیش

  • 1.5K

  • 08:02

رستم و سهراب؛(4) کشته شدن سهراب

قصه‌های شاهنامه
3
توضیحات

عاقبت اتفاقی که نباید می‌افتاد رخ داد. سرنوشت و تقدیر یکی از بزرگترین تراژدی‌های ادبیات ما را رقم می‌زند. رستم راه را بر هر گونه آشنایی بسته و اطرافیان سهراب نیز او را به سمت مرگ سوق می‌دهند. نوشدارو هرگز به سهراب نخواهد رسید چرا که پادشاه زمانه از قدرت بی‌حد و حصر پهلوانان داستان می‌هراسد. قربانی جوانی بیگناه و خام است.


shenoto-ads
shenoto-ads