• 6 ماه پیش

  • 9

  • 19:21
پرسونا در دنیای فشن - Persona in Fashion

پرسونا در دنیای فشن - Persona in Fashion

Ardavan Anoosh
0
پرسونا در دنیای فشن - Persona in Fashion
0
0

پرسونا در دنیای فشن - Persona in Fashion

Ardavan Anoosh
  • 19:21

  • 9

  • 6 ماه پیش

توضیحات

پرسونا چیست؟

پرسونا تصویری فرضی و شفاف از یک فرد و گاهی یک کسبوکار است میتواند

مشتری، مخاطب یا خریدار ایدهآل ما باشد و فکر میکنیم این تصویر، در مورد

تعداد قابلتوجهی از مشتریان، مخاطبان یا خریداران ما مصداق دارد. به بیان دیگر،

پرسونا به مجموعهای از ویژگیها، ترجیحات، داشتهها، خواستهها و الگوهای فکری

و رفتاری مخاطب یا مشتری فرضی اشاره دارد


حالا نوشتن این تصویر فرضی اگر به درستی انجام نشه می تونه تمام برند ما را خراب کنه...با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads