• 3 سال پیش

  • 0

  • 36:50
تکنولوژی های نوین بخش اول

تکنولوژی های نوین بخش اول

Digesttt/ پادکست دایجست
0
تکنولوژی های نوین بخش اول
0
0

تکنولوژی های نوین بخش اول

Digesttt/ پادکست دایجست
  • 36:50

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این قسمت دایجست نگاهی می اندازد به تکنولوژی های نوینی که در نیم قرن گذشته تاثیر شگرفی در زندگی ما گذاشته اند و بخش زیادی از زیرساخت های فناوری اختراعات امروزه و آینده ما هستند. در این 3 قسمت سعی می شود تا به 10 عدد از این فناوری ها پرداخته شود و کمی با زبان ساده تر چیستی و چرایی آنها را متوجه شد. در این قسمت 3 تکنولوژی هوش مصنوعی، رایانش ابری و اینترنت اشیاء توضیح داده می شود.

اسپانسر این قسمت: شرکت ابر آروان  www.arvancloud.com

منابع:

https://www.heficed.com/blog/ip-address-evolution-ipv4-vs-ipv6-has-ipv5-gone-missing

https://www.zdnet.com/article/what-is-the-internet-of-things-everything-you-need-to-know-about-the-iot-right-now/

https://www.leverege.com/blogpost/what-is-iot-simple-explanation

https://www.pcmag.com/article/256563/what-is-cloud-computing

https://www.workflowwise.com/blog/what-exactly-is-cloud-computing-a-laymans-guide-to-the-cloud

https://www.explainthatstuff.com/cloud-computing-introduction.html

https://www.globaldots.com/blog/cloud-computing-benefits

https://www.smithsonianmag.com/innovation/artificial-intelligence-future-scenarios-180968403

https://medium.com/@vishweshshetty/what-is-machine-learning-in-layman-terms-a-guide-for-non-tech-co-founders-e041cfb0aab2

 

https://hackernoon.com/a-laymans-guide-to-artificial-intelligence-ai-8a81b372c68d

 

https://medium.com/datadriveninvestor/what-is-ai-a-brief-explanation-for-layman-f79f368702ea

https://www.wired.com/insights/2015/01/the-evolution-of-artificial-intelligence/

https://www.knowmail.me/blog/whats-turing-test-ai-pass/

https://www.youtube.com/watch?v=3wLqsRLvV-c


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها