• 3 سال پیش

  • 5

  • 22:44
قسمت هفدهم - رواقی‌ها

قسمت هفدهم - رواقی‌ها

پادکست بوم
0
قسمت هفدهم - رواقی‌ها
0
0

قسمت هفدهم - رواقی‌ها

پادکست بوم
  • 22:44

  • 5

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت با اهم آرا فیلسوفان رواقی (زنو، سنکا، اپیکتتوس، مارکوس اورلیوس...) آشنا می‌شویم.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها