• 3 سال پیش

  • 27

  • 01:15:37

فصل 1 | معماری چی نیست؟ - Episode 07 Mehrad Mahnia [Part 1]

رادیو آویژ
1
1
0

فصل 1 | معماری چی نیست؟ - Episode 07 Mehrad Mahnia [Part 1]

رادیو آویژ
  • 01:15:37

  • 27

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این فصل تحت عنوان "معماری چی نیست؟" درباره‌ی ماهیت معماری و ارتباط معماری با دیسیپلینها و یا صورتهای دیگری از دانش، با افراد صاحب نظر گفت و گو می‌شود.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads