• 3 سال پیش

  • 68

  • 01:18:00

دعاوی ثلاث - دعاوی ثلاث: دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق و تمییز آن با دعوی تصرف عدوانی

مباحث حقوقی قضایی
0
0
0

دعاوی ثلاث - دعاوی ثلاث: دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق و تمییز آن با دعوی تصرف عدوانی

مباحث حقوقی قضایی
  • 01:18:00

  • 68

  • 3 سال پیش

توضیحات
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه به شیوع بیماری کرونای جدید، این واحد آموزشی سعی دارد با تولید محتوای صوتی جدید و یا استفاده از محتواهای معتبر صوتی موجود در فضای اینترنت، به آموزش مجازی کارکنان سازمان اقدام نماید و کانال فعلی، در این راستا راه اندازی شده است.»»

با صدای
دکتر محمد رضا ادریسیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads