• 2 سال پیش

  • 1

  • 01:17:34

ترم اول حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی - ترم اول حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی جلسه 9

کانون اندیشه جوان
0
0
0

ترم اول حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی - ترم اول حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی جلسه 9

کانون اندیشه جوان
  • 01:17:34

  • 1

  • 2 سال پیش

توضیحات
بازخوانی نسبت میان دین و الهیات با امر مدرن که در قرون اخیر درغرب بسیار پراهمیت شده است از دو جهت برای ما ضروری به شمار می رود.اول آنکه تلقی ما را نسبت به غرب ترمیم می کند. دوم آن که این نوع خوانش ها به ما برای روابط امر قدیم باجدید و همچنین دین و سنت دینی با این امر مدرن که در ماهیت خودش خاستگاه دینی دارد کمک خواهد کرد. یکی از متون پراهمیت و معتبر برای تحقق این هدف کتاب «نظریه اجتماعی و الهیات؛ فراسوی عقل سکولار» نوشته جان میلبنک است؛ که در این حلقه مطالعاتی، با حضور محمدرضا قائمی نیک مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.

shenoto-ads
shenoto-ads