search
زمین نزدیک به یک چهارم کل گونه های گیاهی و حیوانی خـود را که در بدو پیدایش انسان وجـود داشتند از دست داده است.
play_arrow

زمین نزدیک به یک چهارم کل گونه های گیاهی و حیوانی خـود را که در بدو پیدایش انسان وجـود داشتند از دست داده است. این آلبوم بهادار می‌باشد

زمین نزدیک به یک چهارم کل گونه های گیاهی و حیوانی خـود را که در بدو پیدایش انسان وجـود داشتند از دست داده است. این آلبوم بهادار می‌باشد

2 ماه پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow42
  • thumb_up 1
  • more_vert

انسانها ، زمین تا امروز نزدیک به یک چهارم کل گونه های گیاهی و حیوانی خـود را که در بدو پیدایش انسان وجـود داشتند از دست داده است. ایـن انقراض گونه هـا بـه طور عمده در ⛔صد سال گذشته⛔ رخ داده است. بخش هایی از کتاب: ♦️کشورهای نیم کره شمالی مانند آمریکای شمالی ، اروپا و آسیای شمالی فقط ۲۵ جمعیت جهان را در بر می گیرند ، در حالی که بیش از هفتاد درصد کل ذخایر انرژی جهان را مصرف می کنند ، بیش از شصت درصد غـذای جهـان را می خورند و بیش از هشتادوپنج درصد چوب آن را به کار می برند . ♦️در همان زمانی که ما با سرعتی عجیب به جمع آوری ثروت و نابود کردن منابع مشغول هستیم در جهان هزاران نفر در ساعت از گرسنگی جان می سپارد. ♦️محققین در سال هزارو نهصدو پنجاه پی بردند که نیم درصد از دانشجویان مـرد عقیم هستند. در سال هزار و نهصد و هفتاد و هشت، نتیجه پژوهش نشان داد کـه ایـن رقـم بیست و پنج درصد افزایش یافته و طی سی دو سال گذشته میانگیـن تـولیـد اسپرم در مردها سی درصد کاهش داشته است.

: محمد اقبالی
…