مثبت نگری، عامل تبدیل رخدادهای به ظاهر بد به وقایع خوب
shenoto.com

مثبت نگری، عامل تبدیل رخدادهای به ظاهر بد به وقایع خوب

2

72

2 هفته پیش

Description

مثبت نگری، عامل تبدیل رخدادهای به ظاهر بد به وقایع خوب

Host/Hostess:

وحید اکبری

Publish at:

2 هفته پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

did mosbat


72
2
00:07:26
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.