در آبهای سبز تابستان - فروغ فرخزاد

در حال بارگذاری پخش کننده ...

عاطفه آقایی نژاد

این مجموعه صوتی 1 بار پسندیده شده
تنهاتر از یک برگبا بار شادیهای مهجورمدر آبهای سبز تابستانآرام می رانمتا سرزمین مرگتا ساحل غمهای پاییزیدر سایه ای خود را رها کردمدر سایهء بی اعتبار عشقدر سایهء فرّار خوشبختیدر سایهء نا پایداریهاشبها که می چرخد نسیمی گیجدر آسمان کوته دلتنگشبها که می پیچد مهی خونیندر کوچه های آبی رگهاشبها که تنهاییمبا رعشه های روحمان، تنهادر ضربه های نبض می جوشداحساس هستی، هستی بیمار«در انتظار دره ها رازیست»این را به روی قله های کوهبر سنگهای سهمگین کندندآنها که در خط سقوط خویشیک شب سکوت کوهساران رااز التماسی تلخ آکندند«در اضطراب دستهای پر،آرامش دستان خالی نیستخاموشی ویرانه ها زیباست»این را زنی در آبها می خوانددر آبهای سبز تابستانگویی که در ویرانه ها می زیستما یکدگر را با نفسهامانآلوده می سازیمآلودهء تقوای خوشبختیما از صدای باد می ترسیمما از نفوذ سایه های شکدر باغهای بوسه هامان رنگ می بازیمما در تمام میهمانی های قصر نوراز وحشت آوار می لرزیماکنون تو اینجاییگسترده چون عطر اقاقی هادر کوچه های صبحبر سینه ام سنگیندر دستهایم داغدر گیسوانم رفته از خود، سوخته، مدهوشاکنون تو اینجاییچیزی وسیع و تیره و انبوهچیزی مشوش چون صدای دوردست روزبر مردمک های پریشانممی چرخد و می گسترد خود راشاید مرا از چشمه می گیرندشاید مرا از شاخه می چینندشاید مرا مثل دری بر لحظه های بعد می بندندشاید...دیگر نمی بینمما بر زمینی هرزه روییدیمما بر زمینی هرزه می باریمما «هیچ» را در راهها دیدیمبر اسب زرد بالدار خویشچون پادشاهی راه می پیمودافسوس، ما خوشبخت و آرامیمافسوس ما دلتنگ و خاموشیمخوشبخت، زیرا دوست می داریمدلتنگ، زیرا عشق نفرینیست

برچسب های این مجموعه صوتی


    هیچ برچسبی ثبت نشده است.

نظرات کاربران درباره این مجموعه صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.