شاهنامه بخوانیم : قسمت دوم ادامه دیباجه
shenoto.com

شاهنامه بخوانیم : قسمت دوم ادامه دیباجه

1

85

5 ماه پیش

Description

ادامه دیباجه : گفتار اندر ستایش آفرینش - گفتار اندر آفرینش مردم - گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه پوستر این قسمت صفحه‌ای از دیباچه از نسخه فلورانس است که نسخه مرجع خالقی مطلق برای تصحیح شاهنامه است.

Host/Hostess:

حسین ، مهدی

Publish at:

5 ماه پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

Dibajeh 0034-0087 E0002


85
1
00:12:18
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.