انتشارات جیحون

هزار و یک چیزی که جوان‌ها قبل از ترک خانه باید بدانند

با صدای شبنم صیرفی

انتشار 2 هفته پیش

گروه پادکست‌های شعر و ادبیات

51 بازدید

0 پسندیده شده

رایگان

انتشارات جیحون

هزار و یک چیزی که جوان‌ها قبل از ترک خانه باید بدانند

با صدای شبنم صیرفی

انتشار 2 هفته پیش

گروه پادکست‌های شعر و ادبیات

0 پسندیده شده

انتشارات جیحون

هزار و یک چیزی که جوان‌ها قبل از ترک خانه باید بدانند

با صدای شبنم صیرفی

انتشار 2 هفته پیش

گروه پادکست‌های شعر و ادبیات

0 پسندیده شده

انتشارات جیحون

هزار و یک چیزی که جوان‌ها قبل از ترک خانه باید بدانند

با صدای شبنم صیرفی

انتشار 2 هفته پیش

گروه پادکست‌های شعر و ادبیات

0 پسندیده شده

توضیحات

هر سال میلیون‌ها جوان کانون خانواده را ترک می‌کنند و وارد جامعه می‌شوند و والدین با نگرانی پیش خود می‌‌اندیشند: تا چه مدت دوری از خانه را تاب می‌آورند؟ مطالعات نشان می‌دهد که 50 درصد از آنها، در طی پنج یا شش سال بعد به خانه‌های خود باز می‌گردند. هری اچ. هریسون جی آر در این کتاب شگفت‌انگیز مطالب بسیار سودمندی را متذکر شده که به والدین کمک می‌کند تا دقیق آنچه را که هر جوان نیاز دارد تا بتواند در دنیای بزرگسالان به بقای خود ادامه دهد درک کنند. والدین اگر نتوانند مهارت‌های لازم را به جوان‌های خود بدهند آن‌گاه بعد از چند سال کودک رشد یافته‌شان به خانه باز می‌گردد، و کنترل تلویزیون را گم می‌کند، و اتاقش را همچنان بی‌نظم و ترتیب و کثیف رها می‌کند، و تا پاسی از شب در کوچه و خیابان سرگردان است و دیروقت به خانه باز‌می‌گردد.


تگ‌های مرتبط

تبلیغات

آلبوم

ردیف عنوان مدت زمان قیمت
1 مقدمه 01:59 150تومان
2 مقدمه مترجم 01:57 150تومان
3 بخش اول-نکته 1-1 04:51 150تومان
4 بخش اول-نکته 2-1 04:02 150تومان
5 بخش اول-نکته 3-1 03:24 150تومان
6 بخش اول-نکته 4-1 04:41 150تومان
7 بخش اول-نکته 5-1 02:15 150تومان
8 بخش دوم-نکته 1-2 04:36 150تومان
9 بخش دوم-نکته 2-2 04:24 150تومان
10 بخش دوم-نکته 3-2 05:14 150تومان
11 بخش دوم-نکته 4-2 04:45 150تومان
12 بخش سوم-نکته 1-3 04:35 150تومان
13 بخش سوم-نکته 2-3 04:24 150تومان
14 بخش سوم-نکته 3-3 03:35 150تومان
15 بخش سوم-نکته 4-3 04:21 150تومان
16 بخش سوم-نکته 5-3 04:22 150تومان
17 بخش سوم-نکته 6-3 04:46 150تومان
18 بخش سوم-نکته 7-3 04:48 150تومان
19 بخش سوم-نکته 8-3 04:08 150تومان
20 بخش چهارم-نکته 1-4 04:06 150تومان
21 بخش چهارم-نکته 2-4 04:51 150تومان
22 بخش چهارم-نکته 3-4 03:32 150تومان
23 بخش چهارم-نکته 4-4 04:15 150تومان
24 بخش چهارم-نکته 5-4 03:48 150تومان
25 بخش چهارم-نکته 6-4 05:03 150تومان
26 بخش چهارم-نکته 7-4 03:10 150تومان
27 بخش چهارم-نکته 8-4 04:18 150تومان
28 بخش پنجم-نکته 1-5 04:24 150تومان
29 بخش پنجم-نکته 2-5 03:26 150تومان
30 بخش پنجم-نکته 3-5 03:18 150تومان
31 بخش پنجم-نکته 4-5 03:59 150تومان
32 بخش پنجم-نکته 5-5 04:10 150تومان
33 بخش پنجم-نکته 6-5 03:48 150تومان
34 بخش پنجم-نکته 7-5 03:28 150تومان
35 بخش پنجم-نکته 8-5 03:30 150تومان
36 بخش پنجم-نکته 9-5 02:52 150تومان
37 بخش پنجم-نکته 10-5 03:07 150تومان
38 بخش ششم-نکته 1-6 06:07 150تومان
39 بخش هفتم-نکته 1-7 04:02 150تومان
40 بخش هفتم-نکته 2-7 04:28 150تومان
41 بخش هفتم-نکته 3-7 04:06 150تومان
42 بخش هفتم-نکته 4-7 03:59 150تومان
43 بخش هفتم-نکته 5-7 04:53 150تومان
44 بخش هفتم-نکته 6-7 04:28 150تومان
45 بخش هشتم-نکته 1-8 04:44 150تومان
46 بخش هفتم-نکته 2-8 03:57 150تومان
47 بخش نهم-نکته 1-9 03:55 150تومان
48 بخش نهم-نکته 2-9 03:03 150تومان
49 بخش دهم-نکته 1-10 04:36 150تومان
50 بخش دهم-نکته 2-10 03:59 150تومان
51 بخش دهم-نکته 3-10 06:11 150تومان
52 بخش دهم-نکته 4-10 02:49 150تومان
53 بخش دهم-نکته 5-10 03:35 150تومان
54 بخش دهم-نکته 6-10 05:41 150تومان
55 بخش دهم-نکته 7-10 03:21 150تومان
56 بخش یازدهم-نکته 1-11 03:49 150تومان
57 بخش یازدهم-نکته 2-11 04:31 150تومان
58 بخش یازدهم-نکته 3-11 04:00 150تومان
59 بخش یازدهم-نکته 4-11 04:57 150تومان
60 بخش یازدهم-نکته 5-11 03:38 150تومان
61 بخش یازدهم-نکته 6-11 03:03 150تومان
62 بخش یازدهم-نکته 7-11 03:44 150تومان
63 بخش یازدهم-نکته 8-11 02:52 150تومان
64 بخش یازدهم-نکته 9-11 02:52 150تومان
65 بخش یازدهم-نکته 10-11 02:54 150تومان
66 بخش یازدهم-نکته 11-11 03:26 150تومان
67 بخش یازدهم-نکته 12-11 03:54 150تومان
68 بخش دوازدهم-نکته 1-12 03:25 150تومان
69 بخش دوازدهم-نکته 2-12 03:53 150تومان
70 بخش دوازدهم-نکته 3-12 03:21 150تومان
71 بخش دوازدهم-نکته 4-12 03:20 150تومان
72 بخش دوازدهم-نکته 5-12 03:22 150تومان
73 بخش دوازدهم-نکته 6-12 03:07 150تومان
74 بخش دوازدهم-نکته 7-12 03:00 150تومان
75 بخش سیزدهم-نکته 1-13 03:39 150تومان
76 بخش سیزدهم-نکته 2-13 03:22 150تومان
77 بخش سیزدهم-نکته 3-13 03:26 150تومان
78 بخش سیزدهم-نکته 4-13 02:56 150تومان
79 بخش سیزدهم-نکته 5-13 02:52 150تومان
80 بخش سیزدهم-نکته 6-13 03:02 150تومان
81 بخش سیزدهم-نکته 7-13 02:47 150تومان
82 بخش سیزدهم-نکته 8-13 03:33 150تومان
83 بخش سیزدهم-نکته 9-13 03:18 150تومان
84 بخش سیزدهم-نکته 10-13 04:37 150تومان
85 بخش سیزدهم-نکته 11-13 03:14 150تومان
86 بخش سیزدهم-نکته 12-13 01:31 150تومان
87 بخش سیزدهم-نکته 13-13 03:02 150تومان
88 بخش سیزدهم-نکته 14-13 03:21 150تومان
89 بخش سیزدهم-نکته 15-13 03:00 150تومان
90 بخش سیزدهم-نکته 16-13 04:47 150تومان
91 بخش چهاردهم-نکته 1-14 06:44 150تومان
92 بخش پانزدهم-نکته 1-15 03:04 150تومان
93 بخش پانزدهم-نکته 2-15 02:19 150تومان
94 بخش پانزدهم-نکته 3-15 02:39 150تومان
95 بخش پانزدهم-نکته 4-15 03:56 150تومان
96 بخش شانزدهم-نکته 1-16 03:37 150تومان
97 بخش شانزدهم-نکته 2-16 03:21 150تومان
98 بخش شانزدهم-نکته 3-16 03:27 150تومان
99 بخش هفدهم-نکته 1-17 03:56 150تومان
100 بخش هفدهم-نکته 2-17 06:09 150تومان
101 بخش هفدهم-نکته 3-17 02:03 150تومان
102 بخش هجدهم-نکته 1-18 03:55 150تومان
103 بخش هجدهم-نکته 2-18 04:31 150تومان
104 بخش هجدهم-نکته 3-18 04:11 150تومان
105 بخش هجدهم-نکته 4-18 04:43 150تومان
106 بخش نوزدهم-نکته 1-19 05:29 150تومان
107 بخش بیست-نکته 1-20 03:34 150تومان
108 بخش بیست-نکته 2-20 05:05 150تومان
109 بخش بیست-نکته 3-20 03:51 150تومان
110 بخش بیست-نکته 4-20 05:16 150تومان
111 بخش بیست-نکته 5-20 05:30 150تومان

نظرات

  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران در وب سایت منتشر خواهد شد.