انتشارات جیحون

 کودک خوش‌اخلاق من

با صدای افشین اعتماد ، نسترن حسن

انتشار 2 هفته پیش

گروه پادکست‌های شعر و ادبیات

41 بازدید

0 پسندیده شده

رایگان

انتشارات جیحون

 کودک خوش‌اخلاق من

با صدای افشین اعتماد ، نسترن حسن

انتشار 2 هفته پیش

گروه پادکست‌های شعر و ادبیات

0 پسندیده شده

انتشارات جیحون

 کودک خوش‌اخلاق من

با صدای افشین اعتماد ، نسترن حسن

انتشار 2 هفته پیش

گروه پادکست‌های شعر و ادبیات

0 پسندیده شده

انتشارات جیحون

 کودک خوش‌اخلاق من

با صدای افشین اعتماد ، نسترن حسن

انتشار 2 هفته پیش

گروه پادکست‌های شعر و ادبیات

0 پسندیده شده

توضیحات

این کتاب نشان می‌دهد برای اینکه بتوانیم تعامل مثبت را بین همه کودکان برقرار کنیم چه اقداماتی را باید در محیط‌هایی که کودکان سال‌های اولیه زندگی‌شان را در آنها سپری می‌کنند انجام دهیم. سورافی ضمن ارائه راه‌کارها و تدابیر فراوان در این کتاب توضیح داده است که چطور می‌توان در محیطی امن و باسواد از لحاظ عاطفی، نیازهای کودکان آسیب‌پذیرتر را برآورده ساخت و چطور باید در مقابل کودکان مضطرب و کودکانی که کنترل‌شان دشوارتر است واکنش نشان داد.


تگ‌های مرتبط

تبلیغات

آلبوم

ردیف عنوان مدت زمان قیمت
1 مقدمه 05:22 95تومان
2 فصل اول 09:39 95تومان
3 فایل 2-1 03:41 95تومان
4 فایل 3-1 03:41 95تومان
5 فایل 4-1 04:04 95تومان
6 فایل 5-1 04:13 95تومان
7 فایل 6-1 02:56 95تومان
8 فایل 7-1 09:08 95تومان
9 فایل 8-1 01:23 95تومان
10 فایل 9-1 04:24 95تومان
11 فایل 10-1 01:14 95تومان
12 فصل دوم 06:13 95تومان
13 فایل 2-2 02:31 95تومان
14 فایل 3-2 04:17 95تومان
15 فایل 4-2 01:16 95تومان
16 فایل 5-2 02:26 95تومان
17 فایل 6-2 00:55 95تومان
18 فایل 7-2 01:40 95تومان
19 فایل 8-2 04:27 95تومان
20 فایل 9-2 04:50 95تومان
21 فایل 10-2 04:41 95تومان
22 فایل 11-2 01:28 95تومان
23 فایل 12-2 01:28 95تومان
24 فایل 13-2 02:23 95تومان
25 فصل سوم 02:38 95تومان
26 فایل 2-3 02:38 95تومان
27 فایل 3-3 02:08 95تومان
28 فایل 4-3 04:15 95تومان
29 فایل 5-3 02:13 95تومان
30 فایل 6-3 04:16 95تومان
31 فایل 7-3 07:19 95تومان
32 فایل 8-3 02:10 95تومان
33 فایل 9-3 02:35 95تومان
34 فایل 10-3 00:53 95تومان
35 فایل 11-3 01:08 95تومان
36 فایل 12-3 02:19 95تومان
37 فایل 13-3 02:11 95تومان
38 فایل 14-3 01:40 95تومان
39 فایل 15-3 02:15 95تومان
40 فایل 16-3 03:19 95تومان
41 فایل 17-3 01:15 95تومان
42 فایل 18-3 04:26 95تومان
43 فایل 19-3 01:22 95تومان
44 فایل 20-3 01:54 95تومان
45 فایل 21-3 01:17 95تومان
46 فایل 22-3 01:32 95تومان
47 فایل 23-3 04:46 95تومان
48 فایل 24-3 01:35 95تومان
49 فایل 25-3 02:58 95تومان
50 فایل 26-3 00:55 95تومان
51 فایل 27-3 00:54 95تومان
52 فایل 28-3 02:15 95تومان
53 فایل 29-3 01:22 95تومان
54 فایل 30-3 00:48 95تومان
55 فایل 31-3 02:36 95تومان
56 فایل 32-3 01:49 95تومان
57 فایل 33-3 01:18 95تومان
58 فایل 34-3 01:18 95تومان
59 فایل 35-3 01:04 95تومان
60 فایل 36-3 01:10 95تومان
61 فایل 37-3 01:04 95تومان
62 فایل 38-3 00:52 95تومان
63 فایل 39-3 02:06 95تومان
64 فایل 40-3 01:04 95تومان
65 فصل چهارم 02:30 95تومان
66 فایل 2-4 02:23 95تومان
67 فایل 3-4 01:43 95تومان
68 فایل 4-4 03:08 95تومان
69 فایل 5-4 01:34 95تومان
70 فایل 6-4 01:34 95تومان
71 فایل 7-4 02:35 95تومان
72 فایل 8-4 02:12 95تومان
73 فایل 9-4 02:17 95تومان
74 فایل 10-4 01:42 95تومان
75 فایل 11-4 01:20 95تومان
76 فایل 12-4 01:13 95تومان
77 فایل 13-4 05:09 95تومان
78 فایل 14-4 05:31 95تومان
79 فایل 15-4 01:19 95تومان
80 فایل 16-4 12:03 95تومان
81 فایل 17-4 01:51 95تومان
82 فایل 18-4 05:20 95تومان
83 فایل 19-4 06:56 95تومان
84 فایل 20-4 04:36 95تومان
85 فایل 21-4 01:59 95تومان
86 فایل 22-4 02:01 95تومان
87 فایل 23-4 01:39 95تومان
88 فایل 24-4 01:35 95تومان
89 فایل 25-4 01:18 95تومان
90 فایل 26-4 01:32 95تومان
91 فایل 27-4 02:32 95تومان
92 فایل 28-3 02:15 95تومان
93 فایل 29-3 01:22 95تومان
94 فایل 30-4 01:37 95تومان
95 فایل 31-4 01:18 95تومان
96 فایل 32-4 01:30 95تومان
97 فایل 33-4 01:43 95تومان
98 فایل 34-4 04:29 95تومان
99 فایل 35-4 00:48 95تومان
100 فصل پنجم 04:20 95تومان
101 فایل 2-5 03:27 95تومان
102 فایل 3-5 02:06 95تومان
103 فایل 4-5 05:13 95تومان
104 فایل 5-5 02:13 95تومان
105 فایل 6-5 05:23 95تومان
106 فایل 7-5 15:00 95تومان
107 فایل 8-5 04:19 95تومان
108 فایل 9-5 01:14 95تومان
109 فایل 10-5 01:12 95تومان
110 فایل 11-5 00:43 95تومان
111 فصل ششم 05:53 95تومان
112 فایل 2-6 01:01 95تومان
113 فایل 3-6 05:38 95تومان
114 فایل 4-6 05:57 95تومان
115 فایل 5-6 08:55 95تومان
116 فایل 6-6 04:35 95تومان
117 فایل 7-6 03:13 95تومان
118 فایل 8-6 01:18 95تومان
119 فصل هفتم 02:02 95تومان
120 فایل 2-7 01:16 95تومان
121 فایل 3-7 02:56 95تومان
122 فایل 4-7 01:41 95تومان
123 فایل 5-7 01:43 95تومان
124 فایل 6-7 01:32 95تومان
125 فایل 7-7 01:03 95تومان
126 فایل 8-7 01:10 95تومان
127 فایل 9-7 00:55 95تومان
128 فایل 10-7 01:22 95تومان
129 فایل 11-7 03:44 95تومان
130 فایل 12-7 01:51 95تومان
131 فایل 13-7 03:51 95تومان
132 فایل 14-7 03:27 95تومان
133 فایل 15-7 05:42 95تومان
134 فایل 16-7 04:15 95تومان
135 فایل 17-7 04:07 95تومان
136 فایل 18-7 01:02 95تومان
137 فایل 19-7 04:35 95تومان
138 فایل 20-7 02:55 95تومان
139 فایل 21-7 03:21 95تومان
140 فایل 22-7 04:38 95تومان
141 فایل 23-7 01:31 95تومان
142 فایل 24-7 03:30 95تومان
143 فصل هشتم 01:54 95تومان
144 فایل 2-8 02:17 95تومان
145 فایل 3-8 08:46 95تومان
146 فایل 4-8 02:31 95تومان
147 فایل 5-8 07:57 95تومان
148 فایل 6-8 01:47 95تومان
149 فایل 7-8 02:25 95تومان
150 فایل 8-8 03:59 95تومان
151 فایل 9-8 01:02 95تومان
152 فایل 10-8 03:01 95تومان
153 فایل 11-8 02:39 95تومان
154 فایل 12-8 00:49 95تومان
155 فصل نهم 02:20 95تومان
156 فایل 2-9 03:06 95تومان
157 فایل 3-9 02:03 95تومان
158 فایل 4-9 01:28 95تومان
159 فایل 5-9 01:05 95تومان
160 فایل 6-9 01:19 95تومان
161 فایل 7-9 03:53 95تومان
162 فایل 8-9 01:13 95تومان
163 فایل 9-9 00:54 95تومان
164 فایل 10-9 03:08 95تومان
165 فایل 11-9 01:07 95تومان
166 فایل 12-9 01:10 95تومان
167 فایل 13-9 02:00 95تومان
168 فایل 14-9 00:49 95تومان
169 فایل 15-9 01:11 95تومان
170 فایل 16-9 06:06 95تومان
171 فایل 17-9 02:37 95تومان
172 فایل 18-9 00:50 95تومان
173 فایل 19-9 01:12 95تومان

نظرات

  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران در وب سایت منتشر خواهد شد.