آخرین پادکست های کافه بزرگسالی (30)


کافه بزرگسالی، یک کافه ی خیالیست که آدمهای مختلف با تجربه های گوناگون شان، سر میزهایی نشسته اند ما هر بار، روبروی یکی شان می نشینیم و حرفهایش را می شنویم.
ایده این کار در تابستان 95 شکل گرفت و در تابستان 96 اولین قسمت آن منتشر شد ... کافه بزرگسالی جاییست که در آن حرفهای خودتان را می شنوید ، کسی به شما چیزی نمی آموزد زیرا در راه بزرگسال شدن، همه آن را آموخته اید ، ما فقط آن را تکرار می کنیم که بدانید در این سفر تنها نبوده اید
 • 30__کافه_بزرگسالی__ساده_ی_سابق

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 946 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • 29__کافه_بزرگسالی__کلنجار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 704 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • 28__کافه_بزرگسالی__دندان_درد

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1784 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • 27__کافه_بزرگسالی__5_دقیقه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1193 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • 26__کافه_بزرگسالی__توت_سفید

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1323 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • 25__کافه بزرگسالی__غیرصمیمی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 2106 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • 24__کافه_بزرگسالی__اشتباهی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1537 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • 23__کافه_بزرگسالی__32_قطعه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1843 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • 22__کافه_بزرگسالی__پای_بیقرار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 2335 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • 21__کافه بزرگسالی__آذر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1214 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • 20__کافه بزرگسالی__حرفت_را_بگو

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 2645 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • 19__کافه بزرگسالی__ماشین خدمتگزاری

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 2135 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • 18__کافه بزرگسالی__اسکندر_کافه_چی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 2077 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • 17__کافه بزرگسالی__بیحوصلگی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 1238 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • 16__کافه بزرگسالی__دلتنگی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1510 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • 15__کافه بزرگسالی__چه چیزی را از چه کسی می دزدید؟

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 831 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • 14__کافه بزرگسالی__واژگونی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 828 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • 13__کافه بزرگسالی__علف_هرز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 563 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • 12__کافه بزرگسالی__ناشیانه ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 453 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • 11__کافه بزرگسالی__زندانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 465 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • 10__کافه بزرگسالی__زیادی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 464 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • 09__کافه بزرگسالی__کراش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 654 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • 08__کافه بزرگسالی__گامبی_و_زباله_های_آن_طرف

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 603 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • 07__کافه بزرگسالی__مامور_شکنجه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 528 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • 06__کافه بزرگسالی__من_سگ_مش_باقر_هستم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 646 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • 05__کافه بزرگسالی__آغاز_یک_پایان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 598 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • 04__کافه بزرگسالی__گذار_کافی_شاپ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 833 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • 03__کافه بزرگسالی__پس_از_جنگ_یا_عشق

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 712 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • 02__کافه بزرگسالی__ما تقریبنی ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 648 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • 01__کافه بزرگسالی__چهل سالگی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 685 نفر | تعداد دانلود: 18 بار