آخرین پادکست های Yuri!!! on RADIO یووری!!! بر رادیو (45)


«یووری!!! بر رادیو»: اولین پادکست تخصصی فارسی زبان انیمه / مانگا / کمیک / فیلم