آخرین پادکست های Drsafdarian (3)


این کانال راهی ارتباطی است برای اینکه کمی درباره مفاهیم و اصول کارآفرینی و رهبری کسب و کار با هم گپ بزنیم و از این بستر برای یادگیری بیشتر و گفت و شنود در حوزه کسب و کار بهره ببریم.