آخرین پادکست های ویراستاران (61)


با لقمه‌های شیرین و کاربردی
«درست» و «ساده» بنویس.
...................................
فعال‌ترین نهاد درست‌نویسی در ایران
...................................
گوگل: «ویرایش» ---> نتیجهٔ نخست!
...................................
 • #آواچهٔ 46، موضوع ریز

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 108 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 45، نویسنده کیست؟

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 79 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 44، سه‌نقطه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 96 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 43، نتیجه‌گیری با سخن پایانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 63 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 42، زبان معیار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 180 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 41، سلیقه و قاعده

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 142 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 40، لذا ازاین‌رو

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 99 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 39، افراط و تفریط

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 99 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 38، اصلح‌تر و اعلم‌تر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 82 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 37، به‌خاطر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 127 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 36، واحدهای شمارش

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 195 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 35، است و هست

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 160 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 34، لازم به ذکر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 221 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 33، بسیط‌گونه‌های مرکب

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 205 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 30، توسعه‌دادن

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 174 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 32، تغییر زبان و خط در استعمار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 113 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 31، تیتر بی‌نقطه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 178 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 28، کژتابی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 74 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • پیام استاد رضا بابایی به نشست ویرایش در مشهد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 616 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 29، زبان مادری و سادگی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 68 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 27، یکدستی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 70 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 26، ملاک محاسبه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 82 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 25، گفت‌وگو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 141 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 24، داشتن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 155 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 23، مصاحبه رادیوجوان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 148 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 22، و یا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 122 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 21، عربی در هندسه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 127 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 20، جمعِ جمع

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 144 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 19، تعامل با ویراستار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 121 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 18، نیم‌فاصله

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 151 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 17، صفت به‌هدف‌خور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 141 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 15، مست بنویس

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 144 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • #آواچهٔ 16، هزینهٔ ویرایش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 148 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 13، پیامک نوروزی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 116 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 14، کسره‌آوری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 115 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ شادباش عید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 145 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 12، پیشگفتار و درآمد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 151 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 11، ساختار ساده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 134 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 10، برخورداربودن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 215 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 9، متنوع‌نویسیِ بی‌شک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 201 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • #آواچهٔ 7، کامای منادا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 242 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 8، پیچیدگی زبانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 153 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 6، مترادف بیجا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 189 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 5، ـیت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 191 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 4، تر و ترین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 175 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 3، ضمیر زاید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 234 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 2، پیرامون

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 76 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 1، بی‌نظیرترین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 587 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کارگاه پنجمِ «نگارش و زیبانویسی» چگونه برگزار شد؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 187 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کارگاه «ویرایش و درست‌نویسی» چگونه برگزار شد؟ ارزیابی کیفیت کارگاه 136 شهریور و مهر1395 در مشهد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 812 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • سخن دکتر محمد حنیف، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1961 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • شعرخوانی سرکارخانم بایه، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 2003 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • سخن محمدمهدی باقری، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1626 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • سخن سمیرا فتحعلی آشتیانی، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1608 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • شعر طنز مهرداد عبادی، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1608 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • سخن محمدرضا اربابی، انجمن صنفی مترجمان تهران، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1576 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • پیام رضا بابایی به جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1539 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • شعرخوانی خواهران کواکبیان، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1625 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • پیام دکتر سیدفرشید سادات‌شریفی به جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1671 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • سخن دکتر حسن ذوالفقاری، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1969 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کارگاه «ویرایش و درست‌نویسی» چگونه برگزار شد؟ ارزیابی کیفیت کارگاه 128 اردیبهشت1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1457 نفر | تعداد دانلود: 12 بار