آخرین پادکست های pooya vadaie (16)


 • برد در مذاکره

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 60 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • چارچوب مذاکره رادیو اقتصاد (5 شهریور)

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 97 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • اثر فن بیان در مذاکره و کسب و کار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 223 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • گفتگوی دشوار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 102 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • مواجه با مذاکره کنندگان

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 184 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • من می دونم؟

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 105 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • مصاحبه با رادیو (سیزده فروردین ماه)

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 83 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کنترل خشم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 156 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • شروع یک رویا پویا ودایع

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 125 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • زبان بدن در تدریس 1

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 151 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • روش تدریس

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 148 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • رادیو اقتصاد استعدادیابی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 127 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • جواب سوال چرا وسط ارتباط همه چی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 107 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • تجربه یک حرفه ای زبان بدن

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 156 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • بند کفشت محکم کن

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 135 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • انتخاب

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 208 نفر | تعداد دانلود: 5 بار