آخرین پادکست های طنین توانگران (15)


به رویاهات روح بده؛ با اونا زندگی کن
 • حسرت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 49 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • الگوهای فاخر

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 69 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • "استعداد و مهارت" در کنار هم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 54 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • شرایط هیچوقت ایده ال نمیشن

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 309 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • ارزو و رویایتان؛تنها دارایی شما

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 72 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • از ترسهایت عبور کن

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 74 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • القای افکار عمومی؛یعنی متوسط بودن

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 120 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • متفاوت باش،دنباله رو دیگران نباش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 135 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • قدرت انتخاب

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 102 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • زندگینامه ارنولد شواتزنگر

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 315 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • ایرانیان موفق

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 76 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • ایرانیان موفق

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • رویا

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 57 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • سلطان "بایدها " یا بنده "شایدها"

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 191 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • تحول یا تولد

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 269 نفر | تعداد دانلود: 2 بار