فایل های صوتی و پادکست های ناصر غانم زاده
 • پادکست مسیر قسمت نهم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 438 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • یلدای کارآفرینان استارتاپی | پنل دوم: صیانت از نخبگان و ایده های جوانان ایرانی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 416 نفر | تعداد دانلود: 38 بار
 • پادکست مسیر قسمت هشتم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 9 بار | تعداد بازدید: 2374 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • پادکست مسیر قسمت پنجم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 2558 نفر | تعداد دانلود: 47 بار
 • پادکست مسیر قسمت چهارم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 2665 نفر | تعداد دانلود: 57 بار
 • پادکست مسیر قسمت سوم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 8 بار | تعداد بازدید: 2895 نفر | تعداد دانلود: 61 بار
 • مسیر قسمت دوم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 9 بار | تعداد بازدید: 2864 نفر | تعداد دانلود: 68 بار
 • مسیر قسمت اول

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 11 بار | تعداد بازدید: 2796 نفر | تعداد دانلود: 65 بار