فایل های صوتی و پادکست های شهرام شریف
 • مسیر قسمت دهم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 245 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • پادکست مسیر قسمت نهم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 442 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • یلدای کارآفرینان استارتاپی | پنل سوم: تامین مالی کسب و کارهای نوپا در ایران

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 510 نفر | تعداد دانلود: 44 بار
 • پادکست مسیر قسمت هشتم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 9 بار | تعداد بازدید: 2495 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • پادکست مسیر قسمت هفتم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 2358 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • پادکست مسیر قسمت ششم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 2372 نفر | تعداد دانلود: 37 بار
 • پادکست مسیر قسمت پنجم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 2679 نفر | تعداد دانلود: 47 بار
 • پادکست مسیر قسمت چهارم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 2783 نفر | تعداد دانلود: 57 بار
 • پادکست مسیر قسمت سوم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 8 بار | تعداد بازدید: 3012 نفر | تعداد دانلود: 61 بار
 • مسیر قسمت دوم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 9 بار | تعداد بازدید: 2984 نفر | تعداد دانلود: 68 بار
 • مسیر قسمت اول

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 11 بار | تعداد بازدید: 2915 نفر | تعداد دانلود: 66 بار