فایل های صوتی و پادکست های شهرام شریف
 • مسیر قسمت اول

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 9 بار | تعداد بازدید: 1293 نفر | تعداد دانلود: 56 بار
 • مسیر قسمت دوم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 8 بار | تعداد بازدید: 1390 نفر | تعداد دانلود: 59 بار
 • پادکست مسیر قسمت سوم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 1429 نفر | تعداد دانلود: 51 بار
 • پادکست مسیر قسمت چهارم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1190 نفر | تعداد دانلود: 49 بار
 • پادکست مسیر قسمت پنجم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 1015 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • پادکست مسیر قسمت ششم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 811 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • پادکست مسیر قسمت هفتم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 767 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • پادکست مسیر قسمت هشتم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 9 بار | تعداد بازدید: 804 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • یلدای کارآفرینان استارتاپی | پنل سوم: تامین مالی کسب و کارهای نوپا در ایران

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 402 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • پادکست مسیر قسمت نهم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 349 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • مسیر قسمت دهم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 118 نفر | تعداد دانلود: 6 بار