فایل های صوتی و پادکست های رمان
 • معرفی کتاب صوتی شانس (اثر مارک تواین)

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 618 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • معرفی کتاب صوتی شبانه ها (اثر کازوئوایشی گورو)

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 444 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • داستان صوتی "چند کلاس درس خواندی؟"

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 508 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • بینی ها در مقابل فولوتوس ها

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 449 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • معرفی آراز بارسقیان + خوانش قسمتی از کتاب ناطور دشت

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1368 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • دختری در قطار

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 5102 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • پل (بخش سوم)

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 629 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • معرفی کتاب صوتی "افروختن آتش"

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 359 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • پل (بخش چهارم)

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 615 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • پل (بخش پنجم)

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 547 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • من خوبم نگران نباش

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 539 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • دختر گمشده

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1305 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • در پناه هیچ

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 559 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • اگر بودی می گفتی

  قیمت: 10,890 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 1660 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کتاب صوتی شانس

  قیمت: 10,800 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1398 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کتاب صوتی ترانه برف خاموش

  قیمت: 10,000 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1268 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کتاب صوتی شبانه ها (اثر کازوئو ایشی گورو)

  قیمت: 9,900 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 1322 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • پرندگان هم رفتند

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1175 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • کتاب صوتی "وداع با اسلحه"

  قیمت: 8,100 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 9 بار | تعداد بازدید: 1413 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • کتاب صوتی "افروختن آتش"

  قیمت: 2,700 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1213 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • خنده جاویدان

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1134 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • چال مورچه

  قیمت: رایگان مجموعه: نمایشنامه صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 581 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • وسوسه

  قیمت: رایگان مجموعه: نمایشنامه صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 607 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • گورکن

  قیمت: رایگان مجموعه: نمایشنامه صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 220 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • ماموریت سری

  قیمت: رایگان مجموعه: نمایشنامه صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 11 بار | تعداد بازدید: 218 نفر | تعداد دانلود: 44 بار
 • Crime and Punishment part 1

  قیمت: رایگان مجموعه: نمایشنامه صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 136 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • A Princess of Mars part 3

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 52 نفر | تعداد دانلود: 0 بار