فایل های صوتی و پادکست های دانلود کتاب صوتی
 • سه اشتباه بزرگ که هنگام خرید کردن نباید انجام دهید

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 556 نفر | تعداد دانلود: 56 بار
 • مدیریت ارتباط با مشتری ناراضی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 752 نفر | تعداد دانلود: 56 بار
 • معرفی کتاب صوتی شانس (اثر مارک تواین)

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 624 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • چه کسی پنیر مرا برداشته است؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 340 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • کتاب داستان صوتی بخاطر حفظ آبرو

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 390 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • داستان کوتاه قفس-چوبک

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 355 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • داستان صوتی بخاطر چی با من ازدواج کردی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 362 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • داستان صوتی پس از طوفان

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 233 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • داستان کوتاه صوتی آقای چوخ بختیار

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 266 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • داستان صوتی کوتاه ملخ

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 282 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • داستان صوتی گرگ

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 587 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • داستان صوتی راه دشوار تقدیم به مادرم

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 541 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • داستان صوتی مرداب حبشه

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 283 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • داستان صوتی جلو قانون

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 363 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • داستان صوتی شغال و عرب

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 312 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • داستان صوتی اردوگاه سرخپوستان

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 655 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • داستان صوتی بچه تخص

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 364 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • داستان صوتی مغروق یک صحنه ی کوچک

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 338 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • داستان صوتی در پستخانه

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 394 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • داستان صوتی انتقام زن

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 332 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • داستان کوتاه صوتی سیم تار

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 564 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • داستان صوتی بفرینه

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 252 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کتاب صوتی تدریس در بهار دل انگیز

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 619 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کتاب داستان صوتی وسواس

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 465 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • کتاب داستان صوتی تاثیرات متقابل

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 236 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب صوتی 7 راز افراد فوق موفق

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 426 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • کتاب صوتی با نفوذ به ناخودآگاه به تمام آرزوهایتان خواهید رسید

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 330 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • کتاب صوتی رویای ثروت

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 189 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • کتاب داستان صوتی قلچماق ترین سرخپوست دنیا

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 155 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کتاب داستان صوتی سراسر حادثه

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 163 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب داستان صوتی قرعه آخر

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 237 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب داستان صوتی ماهی سیاه کوچولو

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 257 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کتاب داستان صوتی آبنبات بیگانگان

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 178 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب داستان صوتی مزار خانوادگی

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 180 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب صوتی جنبش‌ بزرگ‌ طبرستان

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 219 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب صوتی سیاوش از تولد تا رستگاری به روایت شاهنامه

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 196 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • کتاب صوتی ستاره جاویدان ( لطفعلی خان زند )

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 224 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • کتاب صوتی مغولان در ایران

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 163 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • کتاب صوتی زندگی نامه کامل کوروش

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 181 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کتاب صوتی نبرد رستم و اسفندیار

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 111 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب صوتی سرنوشت رستم

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 121 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب داستان صوتی اسب

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 160 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب صوتی زال و رودابه

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 156 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب داستان صوتی شوخی کوچولو

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 129 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کتاب داستان صوتی خوش اقبال

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 105 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب داستان صوتی نوشته ای که یک در بطری پیدا شد

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 118 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کتاب صوتی امیر کبیر از کودکی تا شهادت

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 162 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • کتاب صوتی چاه و پاندول

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 104 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کتاب داستان صوتی خون و شن

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 115 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب صوتی ص.ص.م به فریاد ص.ص.م

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 121 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کتاب داستان صوتی بوقلمون صفت

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 91 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کتاب داستان صوتی که در اندیشه او هستی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 96 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کتاب صوتی سرگذشت نادرشاه آخرین فاتح شرق: از ظهور تا سقوط

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 129 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • کتاب داستان صوتی آه ما الاغها

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 111 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • کتاب صوتی 24 ساعت در خواب و بیداری

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 98 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب داستان صوتی اعدام یک قاضی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 98 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب صوتی خشایارشا و یونانیان

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 92 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب داستان صوتی محمود و نگار

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 137 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب صوتی شاپور ذوالاکتاف

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 128 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کتاب صوتی سردار فاتح

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 105 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کتاب صوتی انوشیروان دادگر

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 107 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کتاب داستان صوتی کفش تنگ

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 86 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کتاب صوتی بابک خرمدین

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 110 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کتاب صوتی داریوش بزرگ

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 106 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کتاب صوتی خسروپرویز و پایان ساسانیان

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 70 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کتاب 9 مرد موفق، 90 رمز موفقیت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 211 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • کتاب صوتی شاپور اول

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 61 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کتاب داستان صوتی ویلان دوله

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 48 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب صوتی مازیار دلاور طبرستان

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 42 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب صوتی الکساندر مقدونی، بت فرو ریخته

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 63 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب داستان صوتی گراکوس شکارچی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 47 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب داستان صوتی کاه

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 44 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب داستان صوتی تمشک تیغ دار

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 43 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مدیریت کارکنان

  قیمت: 4,950 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 12 بار | تعداد بازدید: 1950 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • مهارت های مصاحبه شغلی

  قیمت: 4,050 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1893 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • مدیریت گروه ها

  قیمت: 4,500 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 11 بار | تعداد بازدید: 1867 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • خرده فرمایش های جناب پتر پانتر (خلاصه کتاب)

  قیمت: 3,500 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1882 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • اصول برگزاری و ارایه سخنرانیهای علمی

  قیمت: 4,950 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1956 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مشتری مداری

  قیمت: 5,400 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2020 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کتاب صوتی شانس

  قیمت: 10,800 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1403 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کتاب صوتی پیرمرد و دریا

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1083 نفر | تعداد دانلود: 99 بار
 • کتاب صوتی راز و رمزهای ناگفته ذهن

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 717 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • کتاب صوتی خاطرات یک استاد

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 528 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • کتاب صوتی 21 راز موفقیت میلیونرهای خودساخته

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 487 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • کتاب صوتی برفهای کلیمانجارو

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 530 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • کتاب صوتی در کام تمساح

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 298 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • داستان صوتی دیوار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 426 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کتاب صوتی راز موفقیت

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 523 نفر | تعداد دانلود: 45 بار
 • کتاب صوتی گتسبی بزرگ

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 17 بار | تعداد بازدید: 675 نفر | تعداد دانلود: 59 بار
 • کتاب صوتی قورباغه را قورت بده

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 9 بار | تعداد بازدید: 606 نفر | تعداد دانلود: 63 بار