فایل های صوتی و پادکست های دانلود کتاب صوتی
 • کتاب داستان صوتی سایه مغول

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 24 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کتاب داستان صوتی دن کیشوت

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 39 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کتاب داستان صوتی تمشک تیغ دار

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 75 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب داستان صوتی کاه

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 67 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب داستان صوتی گراکوس شکارچی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 68 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب صوتی الکساندر مقدونی، بت فرو ریخته

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 76 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب صوتی مازیار دلاور طبرستان

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 60 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب داستان صوتی ویلان دوله

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 67 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کتاب صوتی خسروپرویز و پایان ساسانیان

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 92 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کتاب صوتی شاپور اول

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 77 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کتاب 9 مرد موفق، 90 رمز موفقیت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 273 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • کتاب صوتی داریوش بزرگ

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 131 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کتاب صوتی بابک خرمدین

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 131 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • کتاب داستان صوتی کفش تنگ

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 104 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کتاب صوتی انوشیروان دادگر

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 135 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کتاب صوتی سردار فاتح

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 122 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کتاب صوتی شاپور ذوالاکتاف

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 155 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کتاب داستان صوتی محمود و نگار

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 166 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب صوتی خشایارشا و یونانیان

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 116 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب داستان صوتی اعدام یک قاضی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 119 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کتاب داستان صوتی آه ما الاغها

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 127 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • کتاب صوتی 24 ساعت در خواب و بیداری

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 120 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب صوتی سرگذشت نادرشاه آخرین فاتح شرق: از ظهور تا سقوط

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 166 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • کتاب داستان صوتی که در اندیشه او هستی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 120 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کتاب داستان صوتی بوقلمون صفت

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 117 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کتاب صوتی ص.ص.م به فریاد ص.ص.م

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 137 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کتاب داستان صوتی خون و شن

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 128 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کتاب صوتی چاه و پاندول

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 123 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کتاب صوتی امیر کبیر از کودکی تا شهادت

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 191 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • کتاب داستان صوتی نوشته ای که یک در بطری پیدا شد

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 133 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کتاب داستان صوتی شوخی کوچولو

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 149 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کتاب داستان صوتی خوش اقبال

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 125 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب صوتی زال و رودابه

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 173 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب داستان صوتی اسب

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 177 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب صوتی سرنوشت رستم

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 132 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کتاب صوتی زندگی نامه کامل کوروش

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 205 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • کتاب صوتی نبرد رستم و اسفندیار

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 137 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب صوتی ستاره جاویدان ( لطفعلی خان زند )

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 254 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • کتاب صوتی مغولان در ایران

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 186 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • کتاب صوتی سیاوش از تولد تا رستگاری به روایت شاهنامه

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 214 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • کتاب صوتی جنبش‌ بزرگ‌ طبرستان

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 243 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب داستان صوتی مزار خانوادگی

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 196 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کتاب داستان صوتی آبنبات بیگانگان

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 200 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب داستان صوتی ماهی سیاه کوچولو

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 274 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کتاب داستان صوتی قرعه آخر

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 252 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب داستان صوتی قلچماق ترین سرخپوست دنیا

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 178 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب صوتی با نفوذ به ناخودآگاه به تمام آرزوهایتان خواهید رسید

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 355 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • کتاب صوتی رویای ثروت

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 213 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • کتاب داستان صوتی سراسر حادثه

  قیمت: رایگان | دسته: کمدی و سرگرمی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 183 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب صوتی 7 راز افراد فوق موفق

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 463 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • کتاب داستان صوتی تاثیرات متقابل

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 253 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب داستان صوتی وسواس

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 493 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • کتاب داستان صوتی بخاطر حفظ آبرو

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 419 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • کتاب صوتی تدریس در بهار دل انگیز

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 649 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • داستان صوتی بفرینه

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 273 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • داستان کوتاه صوتی سیم تار

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 589 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • داستان صوتی اردوگاه سرخپوستان

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 679 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • داستان صوتی کوتاه ملخ

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 296 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • داستان صوتی بخاطر چی با من ازدواج کردی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 382 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • داستان صوتی پس از طوفان

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 257 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • داستان کوتاه صوتی آقای چوخ بختیار

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 286 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • چه کسی پنیر مرا برداشته است؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 365 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • داستان صوتی جلو قانون

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 384 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • داستان صوتی راه دشوار تقدیم به مادرم

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 585 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • داستان صوتی گرگ

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 625 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • داستان صوتی شغال و عرب

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 340 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • داستان صوتی بچه تخص

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 382 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • داستان صوتی مغروق یک صحنه ی کوچک

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 365 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • داستان صوتی در پستخانه

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 416 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • داستان صوتی انتقام زن

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 374 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • داستان کوتاه قفس-چوبک

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 367 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • داستان صوتی مرداب حبشه

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 299 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • معرفی کتاب صوتی شانس (اثر مارک تواین)

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 651 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • مدیریت ارتباط با مشتری ناراضی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 788 نفر | تعداد دانلود: 59 بار
 • سه اشتباه بزرگ که هنگام خرید کردن نباید انجام دهید

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 593 نفر | تعداد دانلود: 57 بار
 • مدیریت کارکنان

  قیمت: 4,950 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 12 بار | تعداد بازدید: 2103 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • مهارت های مصاحبه شغلی

  قیمت: 4,050 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1995 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • مدیریت گروه ها

  قیمت: 4,500 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 11 بار | تعداد بازدید: 1982 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • خرده فرمایش های جناب پتر پانتر (خلاصه کتاب)

  قیمت: 3,500 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1970 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • اصول برگزاری و ارایه سخنرانیهای علمی

  قیمت: 4,950 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2089 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مشتری مداری

  قیمت: 5,400 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2133 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کتاب صوتی شانس

  قیمت: 10,800 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1470 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کتاب صوتی پیرمرد و دریا

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1469 نفر | تعداد دانلود: 107 بار
 • کتاب صوتی راز و رمزهای ناگفته ذهن

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 12 بار | تعداد بازدید: 771 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • کتاب صوتی خاطرات یک استاد

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 592 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • کتاب صوتی 21 راز موفقیت میلیونرهای خودساخته

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 8 بار | تعداد بازدید: 534 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • کتاب صوتی برفهای کلیمانجارو

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1003 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • کتاب صوتی در کام تمساح

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 330 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • داستان صوتی دیوار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 516 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کتاب صوتی راز موفقیت

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 606 نفر | تعداد دانلود: 64 بار
 • کتاب صوتی گتسبی بزرگ

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 19 بار | تعداد بازدید: 747 نفر | تعداد دانلود: 60 بار
 • کتاب صوتی قورباغه را قورت بده

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 15 بار | تعداد بازدید: 687 نفر | تعداد دانلود: 69 بار