سکوت سرشار از نا گفته هاست

در حال بارگذاری پخش کننده ...

ahmad shamloo

2 نفر این پادکست صوتی را پسندیدند
  پخش در تلگرام در تلگرام بشنوید
سکوت سرشار از نا گفته هاست سروده های مارگوت بیگل ترجمه و صدای احمد شاملو _______________توانِ  صبر كردن برای رو در رویی باآنچه باید روی دهدبرای مواجهه با آنچه  روی  می دهد.شكیبیدنگشاده بودنتحمل كردنآزاده  بودن.______________چندان كه به شِكوِه  در می آییم از سرمای پیرامون خویشاز ظلمتاز كمبود نوری گرمی بخش،چون همیشه بر می بندیم دریچه كلبه مان راروح مان را._______________اگر  میخواهی نگهم داری  دوست مناز دستم می دهیاگر می خواهی همراهیم كنی دوست منتا انسان آزادی باشم،میان ما  همبسته گی یی از آن گونه می رویدكه زنده گی ما هر دو تن را غرقه در شكوفه می كند._______________من آموخته ام به خود گوش فرا دهمو صدایی بشنوم كه با من می گوید«این لحظه» مرا چه هدیه خواهد دادنیاموخته ام گوش فرا دادن به صدایی راكه با من در سخن استو بی وقفه می پرسدمن «بدین  لحظه» چه هدیه خواهم داد._______________شبنم و برگ ها یخ زده است و آرزو های من نیزابرهای برف زا بر آسمان  در هم  میپیچدباد می وزد و توفان در می رسد.زخمهای من می فسرد._______________یخ آب  میشود در روح مندر اندیشه هایمبهار حضور تو استبودن تو ست._______________كسی   می گوید«آری»به تولد منبه زنده گیمبه بودنمضعفمناتوانیممرگم.كسی می گوید «آری »به من به تو،و از انتظار طولانیِ شنیدنِ پاسخ ِ منشنیدن ِپاسخِ  تو خسته  نمی شود._______________پرواز اعتماد را با یكدیگر تجربه كنیمو گر نه میشكنیمبال های دوستی مان را._______________با  در افكندن  خودبه درّهشاید سر انجامبه شناسایی خودتوفیق  یابی_______________زیر پایمزمین  از سم ضربه ی اسبان می لرزد چهار  نعل  می گذرند وحشی، گسیخته افسار، وحشت زدهبه پیش می گریزنداسبان.در یال هاشان گره می خوردآرزوهایمدوشادوش شان  می گریزد خواست هایم.هوا سر شار از  بوی  اسب  است و غم و اندكی غبطه.در افق نقطه های سیاه كوچكی  میرقصدو زمینی  كه بر آن ایستاده امدیگر باره آرام  یافته است.پنداری  رویایی بود آن همه :رویای  آزادی یا احساس  حبس و بند._______________در سكوت  با یكدیگر پیوند داشتن،همدلی صادقانهوفا داری ریشه دار.اعتماد كن!_______________از تنهایی  مگریز به تنهایی مگریزگهگاه   آن را  بجوی و تحمل كنو به آرامش خاطرمجالی ده!_______________یكدیگر را می آزاریم        بی آنكه بخواهیم،    شاید بهتر آن باشد كه دست به دست یكدیگر دهیم        بی سخندستی كه گشاده است        می بَردمی آورد      رهنمودت می شود به خانه یی كهنور  دلچسبش گرمی می بخشد._______________از كسی نمی پرسند چه هنگام  می تواند خدانگهدار بگویداز عادات انسانی اش نمی پرسنداز خویشتنش  نمی پرسند.زمانی به ناگاه باید با آن رو در روی در آیدتاب آردبپذیردوداع را درد مرگ رافرو ریختن را،تا دیگر بار بتواند كه  برخیزد.

برچسب های این فایل صوتی


    هیچ برچسبی ثبت نشده است.

نظرات کاربران درباره این فایل صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.