آخرین پادکست های مدیر نوین (6)


ما در این شبکه رادیویی سعی مان بر این است که به شما یاد بدهیم که چگونه کسب و کار خود را سیستم سازی نمایید و راه کار های اجرایی به شما بگویم که کسب و کار های شما منظم تر و آراسته تر از قبل باشد و با پیاده سازی راه کار های اجرایی ما سود شما حداقل دو برابر شود