آخرین پادکست های ایده کست (9)


ایده کست گفتگوی زنده و تصویری با کارآفرینان و متخصصین حوزه دیجیتال به صورت هفتگی است. instagram.com/ideacast
 • ایده کست 9

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 159 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • ایده کست 8

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 187 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • ایده کست 7

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 132 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • ایده کست 6

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 177 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • ایده کست 5

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 171 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • ایده کست 4

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 370 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • ایده کست 3

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 243 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • ایده کست 2

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 275 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • ایده کست 1

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 244 نفر | تعداد دانلود: 18 بار