آخرین پادکست های houman navayi (36)


 • 1,127 - Paying for College

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 12 بار | تعداد بازدید: 643 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • 1,126 - Using a Pawnshop

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 443 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • 1,125 - Serving Alcoholic Drinks

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 381 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • 1,124 - Hiding Money Offshore

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 401 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • 1,123 - Describing Pleasant Scents

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 366 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • 1,122 - Making Peace

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 361 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • 1,121 - Outdoor Sun Protection

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 370 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • 1,1120 - Breaching a Contract

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 363 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • ESL English Learning - Symptoms of Depression

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 378 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • 1,119 - Methods for Quitting Smoking

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 382 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • ESL English Learning - Experiencing a Drought

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 339 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • 1,118 - Bidding on Online Auctions

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 344 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • 1,117 - Assembling Furniture

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 318 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • ESL English Learning - Reading Poor Handwriting

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 303 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • 1,116 - Reading and Processing Emails

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 320 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • ESL English Learning - Foreign Currency Exchange Rates

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 318 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • 1,115 - Buying Meat from a Butcher

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 352 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • ESL English Learning - The Death of a Pet

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 333 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • 1,114 - Forms of Government

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 342 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • 1,113 - Having a Family Portrait Taken

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 307 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • ESL English Learning - Getting a Flat Tire

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 323 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • 1,112 - Doing Impressions

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 320 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • ESL English Learning - Dressing Appropriately for an Event

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 316 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • ESL English Learning - Making a Discovery

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 455 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • ESL English Learning - Sports Tryouts

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 367 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ESL English Learning - Discussing Capital Punishment

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 426 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ESL English Learning - Problems Getting Along With Family

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 322 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • ESL English Learning - Making and Receiving a Job Offer

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 344 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • ESL English Learning - Child Sports Injuries

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 322 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • ESL English Learning - Riding In a Limousine

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 334 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • ESL English Learning - Landscaping a Home

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 352 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • ESL English Learning - Improving Online Reviews

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 320 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ESL English Learning - Childhood Fitness

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 364 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ESL English Learning - Tracing One's Genealogy

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 400 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ESL english learning - Having a Picnic

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 399 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • ESL English Learning - Keeping a Meeting On Track

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 523 نفر | تعداد دانلود: 6 بار